Психосоматолог: «развод на деньги» или специализация? ч.1

психосоматика

Часть 1.

Данный вопрос стал интересовать умы наших сограждан не так давно, и, к сожалению, сразу же оброс путаницей, мифами и скатился к эзотерическому пониманию.

Психосоматолог (от др.-греч. Психо ψυχή — душа, Сома σῶμα — тело. - толог. λόγ- специалист в области знаний

 

«Психосоматика» - запрос, прогугленный 5400 раз на территории Украины, 12100 раз на территории России и 880 на территории Белоруссии.

Но не завидую тем, кто получил в ответ 1 290 000 результатов и гигабайты информации: даже в статьях от психологов путаница понятий невероятная.

читайте также:

Как правильнее диагностировать и помочь человеку с психосоматическими расстройствами? Без каких знаний не обойтись психотерапевту, встретившемуся с психосоматическим больным? О специализации. Замкнутый круг симптомов.

Психосоматика. Человеческое сознание может МНОГОЕ Как связаны психотерапия и выздоровление? Традиционное лечение. Рецидив. Всегда ли хроническая болезнь ребенка случайна?

Медицинская клиника на запрос «психосоматика спины», например, смело дает ответ: «принятие на себя излишних проблем», нисколько не смущаясь при этом, что линейная трактовка не имеет ни малейшего отношения к научному психосоматическому подходу в лечении.

Многие психологи смело предлагают пройтись по таблицам Лиз Бурбо для определения причин заболевания.

О разнице между эзотерическим, простонародным и научным пониманием психосоматики я уже писала ранее, в данной статье речь будет идти только о научной платформе.

 

Концепция психосоматики, как неразрывности тела и души (психики) существует с древних времен, однако как официальная научная концепция была подтверждена и оформлена около века назад.

Для медицины развитых стран это такое же привычное понятие как уролог, хирург, невролог.

Там уже давно подходят к лечению заболеваний системно, понимая человека как взаимозависимость физического, психического и социального аспектов. Возможно, потому, что страховая медицина заинтересована в излечении, а не бесконечной прокрутке пациента по кругу.

 

Почему же у нас это нечто модно-непонятное?

Так уж повелось, что психология была на постсоветском пространстве изгоем и темы, уводящие от простого и понятного марксистского материализма, были под запретом (по крайней мере, для большинства). Медицина же развивалась по симптоматическому принципу: необходимость большого количества рабочих мест породила вереницы кабинетов узкопрофильных специалистов. При этом получить общую картину было крайне сложно.

В условиях строящегося коммунизма допустить, что некоторые болезни «от нервов» было невозможным – ведь эта концепция никак не вписывалась в пропаганду «абсолютно счастливой жизни в процветающем обществе строителей коммунизма».

 

Тем не менее, наука однозначна - причина многих заболеваний лежит в области, недоступной медицине и фармакологии – в психике человека.

 

Еще в 30-х годах прошлого столетия был определен список заболеваний, относящихся к таким, которые напрямую вызваны психической причиной: язва желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, нейродермит, бронхиальная астма, артериальная гипертензия, гиперфункция щитовидной железы, ревматоидный артрит.

 

За прошедшее столетие подход изменился, и к психосоматическим заболеваниям может быть отнесено любое заболевание,  если «имеющиеся психологические и поведенческие факторы, рассматриваются как основная этиологическая причина соматических расстройств…» ( Международный классификатор болезней 10 пересмотра, код F 54. )

Более простым языком, любая болезнь может возникнуть или не поддаваться лечению, если причина - психическое состояние человека, при котором защитные механизмы психики не справляются с нагрузкой, передавая напряжение телу.

 

Но что делать врачу общей практики с такой рекомендацией МКБ -10 (а врач обязан ставить диагноз в соответствии с этим документом ). Как определить медику психогенную природу заболевания, как справиться с ней?

Например, гастроэнтерологу?

Здесь два варианта: первый - к своему медицинскому образованию добавить еще несколько лет обучения психологии и 4 года обучения определенному методу психотерапии и разобраться, действительно ли заболевание имеет психогенную природу; второй вариант перенаправить пациента для уточнения данного вопроса к психотерапевту.

 

Кто компетентен диагностировать и лечить человека с психосоматическими расстройствами?

Об этом в следующей статье.

У Психолога » Психосоматика » Психосоматолог: «развод на деньги» или специализация?
психолог

  нравится публикация?  

Бесплатная рассылка интересностей!

 
статья по психологии psihosomatika За что мы не любим свое тело

Мы бесконечно следим за малейшим изменением формы тела и, как ни странно ни на грамм не продвинулись в понимании его содержания...

статья по психологии psihosomatika Психосоматика. Що це таке , та з чим її їдять

Важливо піклуватися про себе та слухати, що нам підказує наше тіло. Воно постійно дає нам сигнали. І пробувати задовільнити потребу раніше, ніж воно почне про неї кричати.

Все публикации раздела Психосоматика >>

 
Комментарии к "Психосоматолог: «развод на деньги» или специализация?"

ещё нет комментариев...


Чтобы прокомментировать, авторизируйтесь или пройдите регистрацию!
qr